سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

که کند چاره ام این لحظه که بیچاره شدم

که دهد یاریم امروز که آن یار برفت

جنگی که تو آغازی، صلحی که تو پیوندی

شوری که تو انگیزی، عذری که تو پیش آری

نفسی با که زنم وه که فروبست دمم

غم دل با که خورم آه که غمخوار برفت

که را رسد که کند عیب دامن پاکت

که همچو قطره که بر برگ گل چکد پاکی

که دید جام که کار شراب ناب کند؟

که دید می که بود جام او رخ تابان؟

که دیده بود که کوهی برآید از بنیاد

که گفته بود که چرخی در افتد از محور

که خواهد که ش آن بد کنش درست باشد؟

که جوید که از بی خرد یار دارد؟

که یه وصفیست که خود ذاتی شعرست چنانک

هر که را شاعر گفتی تو بگفتی که گداست

که صورتی که به عمری نگاشت خود بسترد

که گوهری که به سی سال سفت خود بشکست

به مذهب که عمل می کنی و کیش که داری

که گفته است که حسن ترا ، زکات نباشدتعداد ابیات منتشر شده : 373712