سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

که داندش که نیارد حسد ز دانش خویش

که بیندش که نخواهدش چشم خویش نثار

که جلوه کرد که آفاق پر ز انوارست

که رخ نمود که گیتی تمام فرخارست

که برد بار تو امروز که مسکینی

که ترا نان دهد امروز که بی نانی

آنجا که تویی من نتوانم که نباشم

وینجا که منم مانده تو دانم که نیایی

تو که می گویی که فردا این بدان

که بهر روزی که می آید زمان

خود سایه که باشد که فتد در پیشت؟

خورشید که باشد که جهد در کویت؟

که برگذشت که بوی عبیر می آید

که می رود که چنین دلپذیر می آید

کین بر که کشیدی و کمان بر که گشادی

قلب که شکستی و بمیدان که بودی

نامش که بد؟ حسین! ز نژاد که ؟ از علی

مامش که بود؟ فاطمه جدش که ؟ مصطفی!

ناز بنده که کشد جز که خداوند کریم

ناز حسان که کشد جز که رسول مختار

تعداد ابیات منتشر شده : 504827