سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سری دیرم که مغزی اندرو نه

تنی دیرم که پروای سرش نه

نه همدردی که دردی باز گویم

نه همرازی که با او راز گویم

علمی نه که از زمرهٔ انسان نهمت

جودی نه که از اصل کریمان نهمت

گلش مبو که نه شغلیش غیر گلچینیست

غمش مخور که نه کاریش غیر خونخواریست

ته که نوشم نه ای نیشم چرایی

ته که یارم نه ای پیشم چرایی

چشمی نه که بر خویش بگریم قدری

رویی نه که بر خاک بمالم سحری

نه رخست آن ، که زهره و قمرست

نه لبست آن ، که سر بسر لشکرست

طبعش بگه فضل، نه طبعست، که بحرست

کفش بگه جود، نه کفست، که کانست

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

نه هر که آینه سازد سکندری داند

کنون نه نیستم در خود نه هستم

نه هشیارم نه مخمورم نه مستم

تعداد ابیات منتشر شده : 61580