سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شد منفعت عالم دست تو که آن دست

کانست و نه کانست که بخشنده کانست

تجربه نگرفت ز دست نخست

دست خود از دست دگر نیز شست

گوی خوبی که برد از تو که خورشید آن جا

نه سواریست که در دست عنانی دارد

زد از روی تعجب دست بر دست

که یک تن چون ز دست این بلا رست

ای عین بقاء در چه بقایی که نه ای؟

در جای نه ای؟ کدام جائی که نه ای؟

بین که ازین هر دو کدام است به

هر چند نه به بر رخ آن دست نه

پای مروت به سر چاه نه

دست به افتاده از راه ده

بس ای ملک که نه قرآن بمعجز آوردم

که ذوالجلالش چندین جلال داد و جمال

منم امروز و صد تیمار در دست

نه دل در دست، نه دلدار در دست

که دست در خُمِ مِی زد، که خون ما جوشید

که برفروخت که درچشم ما حیا جوشید

تعداد ابیات منتشر شده : 112580