سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز شعر تو عارف ملالت نبیند

بهشتی کند ز آب کوثر شکوفه

شد بهشت برین به دولت او

حوض کوثر شد اندرو هر چاه

حوضی شده چون فلک مدور

پاکیزه و خوش چو حوض کوثر

کمینه بندۀ حملش طباق هفت زمین

کمینه قطرۀ کلکش زهاب صد کوثر

ز اشتیاق خوض روض کوثر مشربت

می شود ماه سما هر ماه بر شکل سمک

از بزمهاست فردوس وز جویهاست کوثر

از سرو هاست آزاد وز عطرهاست ریحان

دوزخ ز نسیم لطف او فردوس

کوثر ز سموم خشم او غسلین

ازو یابی بهشت و حوض کوثر

ازو گردی چه خورشید منور

جگر تشنه مان ز کوثر دین

شربتی بخش پر ز نور یقین

آب گرفت از لبش حلاوت کوثر

خاک گرفت از رخش طراوت طوبی

 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی افتاده در همه ی آثار
 • جستجوی رها در همه ی آثار
 • جستجوی فطر در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی تنگ دل در همه ی آثار
 • جستجوی فراش پیکر در خاقانی
 • جستجوی حسین در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510135