سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نور علمش چشندهٔ کوثر

ناز تیغش کشندهٔ کافر

گه رستخیز آب کوثر وراست

لوا و شفاعت سراسر وراست

کوثر از دانش لدنی خاست

سلسبیل از طریق جستن راست

گه کند در جمال حور نظر

گه ز کوثر کنندش آبشخور

دلارامی کز او دل گیرد آرام

بغیر از ساقی کوثر ندونم

شبی خواهم که پیغمبر ببینم

دمی با ساقی کوثر نشینم

ز می جامی بدان مهوش فرستاد

به کوثر شعله آتش فرستاد

آن حیاتی که روح می بخشد

چشمهٔ آب کوثر عشق است

بازیابی لذت رندان ما

گر حریفت ساقی کوثر بود

در خرابات فنا جام بقاء

شادی ساقی کوثر می زند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165