سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو کوثر عمر وعیشت باد شیرین

چو طوبی شاخ بختت باد پر بر

بدین گیتی کف محمود و جاهش

بدان گیتی لوای حمد و کوثر

صبا سرشته به خاکش طراوت طوبی

هوا نهفته در آبش حلاوت کوثر

آن علی مرتضی امام معظم

طاق کرم ساق عرش ساقی کوثر

به دنیا مدﹼ کلک او چنان است

که در روضات رضوان آب کوثر

توبه کن بیزار شو از هر عدو

کو ندارد آب کوثر در کدو

او ساقی حوض کوثر و ما

نوشیم زلال او دمادم

اگر آبیش میباید که جان خورد

ز دست ساقی کوثر توان خورد

ور نداری ز من قبول آنک

کوثر اندر لب و دهان دارد

حاشا که گذارد کرم ساقی کوثر

در گلشن فردوس ملامتگر رز را

تعداد ابیات منتشر شده : 510165