سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

او دور از من به مرگ نزدیک

من دور از وی چو موی باریک

کنون از سینه بیرون ریزم این جوش

که روشن شد هم از دیده هم از گوش

رزق از وی جو مجو از زید و عمرو

مستی از وی جو مجو از بنگ و خمر

عاشق ار با خلق باشد ماند از معشوق دور

لشکری بر خر نشیند باز ماند از سپاه

نه همدردی که درد خویش گویم

از و درمان درد خویش جویم

به رایض گفت تا از بهر منظور

سمندی کرد زین از هر خلل دور

از جمله بماند و دور گیتی به تو داد

دریاب که از تو هم چنین خواهد ماند

باز این اندیشه را از فکر خویش

کور می کردند و دفع از ذکر خویش

نظر از دور در جانان بدان ماند که کافر را

بهشت از دور بنماید، کان سوز دگر باشد

از مقاصد ندیده کسب نجات

بی خبر از مواقف عرصات

تعداد ابیات منتشر شده : 507645