سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بده آندل که مستی های او از بادهٔ خویش است

بگیر آندل که از خود رفته و بیگانه اندیش است

آدمست از خاک کی ماند به خاک

جنیست از نار بی هیچ اشتراک

بتی از دور اگر بینی مرو پیش

که من دیدم سزای خویش از خویش

پری از خویش و ز جز خویش تهی

از همه در نظر خویش بهی

دهان دور باش از خنده می سفت

فلک را دور باش از دور می گفت

حریر آبگون کرد از برش دور

چو ابر از آفتاب و حله از حور

خبرهای خوش آورد از عزیزش

تهی از خویش و پر کرد از عزیزش

ای خوش آن عاشق که عشق خویش بشناسد ز یار

وصل و هجر آنجا نگنجد یار کو اغیار کو

خواهند عاشقان دو مراد از خدای خویش:

هجر از برای غیر و وصال از براه خویش

ملک شرمنده از نادانی خویش

فلک حیران ز سرگردانی خویش

 • جستجوی مشوش در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی لب دندان چشم زلف رخسار در همه ی آثار
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی ساغر در حافظ
 • جستجوی خال در همه ی آثار
 • جستجوی رزم رستم سهراب در فردوسی
 • جستجوی نیکی در فردوسی
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 486263