سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای بسا ، ناکام ، کو از دولتت شد کامگار !

وی بسا ، بی نام ، کو از حشمتت شد نامور!

چه بیم داری از شیر کو ندارد چنگ

چه خیر جویی از خوشه کو ندارد بر

وجودی بود از نقش دویی دور

ز گفت و گوی مایی و تویی دور

دور باد، از نرگس صاحب نظر چشم بدان

کو چو چشمت، بر نمی دارد سر از مستی و خواب

در آن شب ناظر از هجران منظور

به کنجی ساخت جا از همدمان دور

نه شبش را فروغی از مصباح

نه دلش را گشادی از مفتاح

به بایدی نا گه از رویت فتادم دور چون مویت

به سر می آورم دور از تو عمری در پریشانی

بده فرسنگ از کرمانشهان دور

نه از کرمانشهان بل از جهان دور

بده آندل که مستی های او از بادهٔ خویش است

بگیر آندل که از خود رفته و بیگانه اندیش است

آدمست از خاک کی ماند به خاک

جنیست از نار بی هیچ اشتراک

 • جستجوی ساغر در حافظ
 • جستجوی خال در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفیق در همه ی آثار
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی شب حال استغفار نیست در سعدی
 • جستجوی جاهل در همه ی آثار
 • جستجوی سر آنم که گر ز دست برآید در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505935