سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو آمد پیش آن از ردهٔ خویش

پشیمان از خود و از کردهٔ خویش

بتی از دور اگر بینی مرو پیش

که من دیدم سزای خویش از خویش

پری از خویش و ز جز خویش تهی

از همه در نظر خویش بهی

دهان دور باش از خنده می سفت

فلک را دور باش از دور می گفت

حریر آبگون کرد از برش دور

چو ابر از آفتاب و حله از حور

خبرهای خوش آورد از عزیزش

تهی از خویش و پر کرد از عزیزش

ای خوش آن عاشق که عشق خویش بشناسد ز یار

وصل و هجر آنجا نگنجد یار کو اغیار کو

خواهند عاشقان دو مراد از خدای خویش:

هجر از برای غیر و وصال از براه خویش

ملک شرمنده از نادانی خویش

فلک حیران ز سرگردانی خویش

جمال مطلق از قید مظاهر

به نور خویش هم بر خویش ظاهر

تعداد ابیات منتشر شده : 506655