سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بانگ زد یارش که بر در کیست آن

گفت بر در هم توی ای دلستان

داد ببین تا کجاست، فضل ببین تا کراست

کیست عظیم الفعال، کیست کریم الشیم

که بهشتی کیست و بیگانه کیست

پیش من پیدا چو مار و ماهیست

کاین کار و کیائی از پی چیست

او کیست کیای کار او کیست

کس نمی جنبد درینجا جز که باد

کیست حاضر کیست مانع زین گشاد

هر که آن دولت و شوکت نگریست

بانگ برداشت که این کیست این کیست

او کیست مرا یارب او کیست مرا یارب

رویش خوش و مویش خوش باز از همه خوشتر لب

چیست ناموس؟ دل بر او بندی

کیست سالوس؟ خوش بروخندی

نشناسد که: کردگارش کیست؟

نه بداند که: اصل کارش چیست؟

رفتنی کیست اندرین گوشه؟

گو: منه رخ به راه بی توشه

تعداد ابیات منتشر شده : 508665