سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یارب، که این درخت گل از بوستان کیست

وین غنچه شکر شکن از نقلدان کیست

از حکیمی کرد شاگردی سؤال

کای مهندس کیست فرزند حلال

یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست

جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست

ای دوست ندانی که دلارام تو کیست

ای عشق نه آگهی که در دام تو کیست

این تازه گل، که می رسد، از بوستان کیست؟

نخل کدام گلشن و سرو روان کیست؟

چیست دانی خواهش دل خواهش دل کیست عشق

عش چبود شور حق حق کیست رب العالمین

مشورت با غمزه چشمت را پی تسخیر کیست

باز این تدبیر بهر جان بی تدبیر کیست

تا کیست دل ما که ازو گردی راضی

یا کیست تن ما که ازو گیری آزار

رفته مهر از شکرت در شکرستان تو کیست

ما زدوریم مگس ران مگس خوان تو کیست

ز نسل کیست ؟ ز ترک از چه ترک ؟ از قاجار

شهش که کرد؟ نیا جانشینش کیست ؟ پسر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165