سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

لیک موقوفست بر قربان گاو

گنج اندر گاو دان ای کنج کاو

آن کشندهٔ گاو عقل تست رو

بر کشنده گاو تن منکر مشو

نفس گوید چون کشی تو گاو من

زانک گاو نفس باشد نقش تن

هفت گاو فربه بس پروری

خوردشان آن هفت گاو لاغری

روستایی شد در آخر سوی گاو

گاو را می جست شب آن کنج کاو

کشاورز بر گاو بندد لباد

ز گاو آهن و گاو جوید مراد

خویش را عمری آزمودستی

هیچگه ریش گاو بودستی

بوده ام ریش گاو تا هستم

ریش گاویست کار پیوستم

گفت با وی پسر که ای بابا

که بود ریش گاو گو با ما

اندر افتد گاو با جوع البقر

تا به شب آن را چرد او سر به سر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165