سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گاو چرا خورده این مرغزار

شیر جهان خوار فنا را سپار

یکی گاو برمایه خواهد بدن

جهانجوی را دایه خواهد بدن

کجا نامور گاو برمایه بود

که بایسته بر تنش پیرایه بود

پرستندهٔ بیشه و گاو نغز

چنین داد پاسخ بدان پاک مغز

فریدون بود طفلی گاو پرورد

تو بالغ دولتی هم شیر و هم مرد

از سفالین گاو سیمین آهوان

عید جان را خون قربانی بخواه

بار ولایت بنه از گاو خویش

بیش بدین شغل میاز و مدن

از دیوار شکسته و گاو سترگ

از زال سلیطه و سگ دیوانه

زیر این قبه های خرگاهی

در عرق رفته گاو با ماهی

سگ دانا ز گاو نادان به

به هنر در گذشت شهر از ده

تعداد ابیات منتشر شده : 112565