سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر بود ز آن می چو زهرهٔ گاو

خاطر گاو زهره شیر شکار

شرط صبوحی بود گاو زر و خون رز

خون سیاوش بده، گاو فریدون بیار

غاری که پای گاو زمین سودیش به فرق

بر شاخ گاو گردون یابیش رهسپار

به شیر خویش مر اورا بشست گاو و کنون

بدین تقرب خوانند گاو را مادر

روستایی گاو در آخر ببست

شیر گاوش خورد و بر جایش نشست

گاو سفالی اندر آر آتش موسی اندر او

تا چه کنند خاکیان گاو زرین سامری

به شیر خویش مر او را بشست گاو و کنون

بدین تقرب خوانند گاو را مادر

خون قربان رفته در زیر زمین تا پشت گاو

گاو بالای زمین از بهر قربان آمده

گر گاو نیم شاخ نه در خورد منست

ور گاو شدم شاخ دو تا بس باشد

بحر دیدستی که خیزد گاو عنبر زای او

گاو بین زو بحر نوشین هر زمان انگیختهتعداد ابیات منتشر شده : 365483