سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همان گاو دوشابه فرمانبری

همان تازی اسب گزیده مری

برانگیخت آن رخش رویینه سم

برآمد خروشیدن گاو دم

در تک این رواق بالنده

پشت ماهی به گاو نالنده

ای که بر قهر دیگران کوشی

بهر خود گاو دیگران دوشی

همچو موشی نحیف گشت و نزار

تن فربه چو گاو پرواری

به قصد صیداین گاو پلنگی

اسد می کرد ساز تیز چنگی

پی جستن زدی چون بر زمین پای

نمودی کوههٔ گاو زمین جای

گاو چرا خورده این مرغزار

شیر جهان خوار فنا را سپار

یکی گاو برمایه خواهد بدن

جهانجوی را دایه خواهد بدن

کجا نامور گاو برمایه بود

که بایسته بر تنش پیرایه بودتعداد ابیات منتشر شده : 206498