سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کجا نامور گاو برمایه بود

که بایسته بر تنش پیرایه بود

پرستندهٔ بیشه و گاو نغز

چنین داد پاسخ بدان پاک مغز

گاو چرا خورده این مرغزار

شیر جهان خوار فنا را سپار

بار ولایت بنه از گاو خویش

بیش بدین شغل میاز و مدن

زیر این قبه های خرگاهی

در عرق رفته گاو با ماهی

سگ دانا ز گاو نادان به

به هنر در گذشت شهر از ده

یا سامری که گاو سخنگو ساخت

از وی چه ننگ موسی عمران را

وقت سحرگه چکاو، خوش بزند در تکاو

ساعتکی گنج گاو، ساعتکی گنج باد

ز بانگ اسب در خر پشته خاک

صدای گاو دم رفتی بر افلاک

زمین زیر عنانش گاو ریش است

اگر چه هم عنان گاومیش است

تعداد ابیات منتشر شده : 59270