سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کس در غم نیستی نماند همه عمر

باشد که بکام بگذاراند همه عمر

بر عمر همی جاه و سود جستم

امروز من از عمر بر زیانم

عمر دوباره ست بوسه من و هرگز

عمر دوباره نداده اند کسی را

مرا گفت گذر کن سوی شمال

که من نیز بدان جا کنم گذر

عمر دوباره ست بوسهٔ من و هرگز

عمر دوباره نداده اند کسی را

از عمر من آنچه هست بر جای

بستان و به عمر لیلی افزای

دوام عمر تو چندانکه آسمان گوید

مدار عمر سر آمد به امر یزدانم

ز نااهلان فرو خوردم همه عمر

ز حق اهلی طلب کردم همه عمر

عمر رونده خواهی پاینده تا قیامت

زنهار نام نیکو با عمر همعنان کن

عمر کاک را که خواهد گفت

کای عزیز و گزین برادر دوست

تعداد ابیات منتشر شده : 478451