سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

غریبی گر گذر کردی بر آن راه

بدانستی که کرد آنجا گذر شاه

بادی از عمر در تن آسانی

که من از عمر تو تن آسانم

پاینده باد عمر تو از فضل مُستَعان

هرچند هست عمر همه خلق مُستَعار

آب چون انبه تر آید در گذر

زو کند قشر صور زوتر گذر

روزی که بهرزه می گذاریم ز عمر

آنرا بغلط همی شماریم ز عمر

کس در غم نیستی نماند همه عمر

باشد که بکام بگذاراند همه عمر

بر عمر همی جاه و سود جستم

امروز من از عمر بر زیانم

عمر دوباره ست بوسه من و هرگز

عمر دوباره نداده اند کسی را

مرا گفت گذر کن سوی شمال

که من نیز بدان جا کنم گذر

عمر دوباره ست بوسهٔ من و هرگز

عمر دوباره نداده اند کسی را

تعداد ابیات منتشر شده : 502669