سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مشنو از شاخ به جز بوی بهی

گر چه آبی بود از میوه دهی

قماط از پرده دل کردمت ساز

ز جانش رشته پیچیدم به صد ناز

نیارست از دلش چون بند بگشاد

به اصلاحش زبان پند بگشاد

وگر باشد ز جنس آدمیزاد

بزودی سازم از وی خاطرت شاد

بگفت ای غنچه بستان شاهی

به خاری از تو گلرویان مباهی

چو دایه دیدش اندر عشق محکم

فرو بست از نصیحت گوییش دم

من از بحر وفا آن جویبارم

که پروردت زمانه در کنارم

غذا از شیر دادم شکرت را

بپروردم تن جان پرورت را

به تسبیح و دعا خوانم چنانش

که آرم بر زمین از آسمانش

ازان جمله فسونگر دایه ای داشت

که از افسونگری سرمایه ای داشت

تعداد ابیات منتشر شده : 510165