سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چشم تو در آیینه به چشم تو نمود

بر چشم تو فتنه گشت هم چشم تو زود

چشم خوش تو چشم ترا کرد به چشم

پس آفت چشم تو هم از چشم تو بود

دو پادشاه به جهد تو داده دست به عهد

دو شهریار به سعی تو صلح کرده به هم

گفتم به آهوان دو چشم تو عاشقم

گفتا خموش گردن شیر ژیان مخار

چشم احول گر دو بیند تو مبین

رشتهٔ یک تو به چشم او دو توست

چشمم چو به چشم خویش چشم تو بدید

بی چشم تو خواب چشم از چشم رمید

پس ز زیر بوریا پر کن تو مشت

ده به دست سایل بشکسته پشت

چشم اگر باز کنی باز شود از تو به تو

من اگر جز به تو دیدم به تو احول بودم

اگر چشمت به چشم آرد به چشم خویش سلمان را

خوشا چشمی که پیش چشم تو جانا به چشم آید

تیر در چشم تو چونان که به چشم تو مژه

تیز بر ریش تو چونان که به ریش تو گلاب

تعداد ابیات منتشر شده : 510165