سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر بر گل فتد یک سایهٔ گل

چو گل درخون نشیند دایه گل

رویش آن سو بود گل خور ناشکفت

گل ازو پوشیده دزدیدن گرفت

بلا دیدند و آتش بهرهٔ گل

فشاندند آب گل بر چهرهٔ گل

گفت با خود پیش آنک گل خورست

سنگ چه بود گل نکوتر از زرست

سمنبر عارضی گل فام دارد

ز لطف و نازکی گل نام دارد

تا نباشد چو گل سیب گل آذرگون

تا نباشد چو گل نار گل نیلوفر

هست انگبین ز گل چکنی پس گل انگبین

چون نحل گل خورد نه ز گل انگبین خوری

گل اندر گل مرکب کرد بوی باد نوروزی

چو از گل گل پدید آمد گلستان چون گلستان شد

گل مخور گل را مخر گل را مجو

زانک گل خوارست دایم زردرو

بی گل رُخی که چون گلِ رخ سارِ او به رنگ

یک گل نبوده در همه ایل و تبارِ گل

تعداد ابیات منتشر شده : 510165