سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شدم چون گل، بخون افگنده بی او

بمیرم گر بمانم زنده بی او

بشه گفتا ز گل بی دل بماندم

ازان بی عقل و بیحاصل بماندم

نتوان گفت که خار از چه دمید

خار را نیز درین باغ، بهاست

ازین غم آتشی در جان گل زد

جهان صد خار در شریان گل زد

گل سرخی و نپرسی که چرا

خار در مهد تو، در نشو و نماست

هوای دل نتوان پخت بی تعنت خلق

درخت گل نتوان چید بی تحمل خار

بی نیش، عسل که خورد ازین کندو

بی خار، که چید گل ازین گلشن

خار، گاهم سر و گه پای بخسب

همنشین تو، عجب بی سر و پاست

زان گونه که پیرامن گل خار بگیرد

بگرفته بتان چون گل پیرامن آن خار

خار دیدستی که گل دید و رمید

گل شنیدستی که شد خار و خلید

تعداد ابیات منتشر شده : 510165