سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کلید زبان در دهان کرده گم

مبرا شده دل ز غم خوردنش

چو گفت فرستاده بشنید شاه

فراوان بپیچید و گم کرد راه

فرد تا اندر جماعت گم شود

قطره ی وسعت طلب قلزم شود

نقش رخ آرزو به روی که بینی

کینهٔ آرزو نگار تو گم شد

صراط مستقیم است اینکه گفتم

طریق نعمت الله را مکن گم

گم گشتگان وادی خونخوار عشق را

سوی جناب دوست که ارشاد میکند

اشتری گم کرده ای ای معتمد

هر کسی ز اشتر نشانت می دهد

چو شمشیر ظفر گم گشته پودش

از آن نیروی بی حاصل، چه سودش؟

کاین بادیه را رهی درازست

گم گشتن خر زمن چه رازست

سرخ شد روی همه روز دوم

نوبت اومید و توبه گشت گم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165