سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گنج احسان در او و دربان نه

خانهٔ گنج و گنج بی اژدر

دل بود گنجینهٔ گنج اله

نقد گنج و گنج سلطانی دل است

گنج و نا گنج نزد او گنجد

گنج او در دلم نکو گنجد

دلی دادی ز گوهر گنج بر گنج

ز گنج دل زبان را کن گهر سنج

بدش با گنج دادن خنده ناکی

چو خاکش گنج و او چون گنج خاکی

کعبه گنج است و سیاهان عرب ماران گنج

گرد گنج آنک صف ماران فراوان آمده

گفت در ویرانهٔ دهر سپنج

گنج ما این فوطه بود، از مال و گنج

کلید است ای پسر نیکو سخن مر گنج حکمت را

در این گنج بر تو بی کلید گنج نگشاید

آن می که کلید گنج شادیست

جان داروی گنج کیقبادیست

زبان او کلید گنج عرفان

بسان گنج در ویرانه پنهان


 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی روز هیجا که برکشی ز نیام در فرخی سیستانی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی حاصل عمر در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی پیکار در اسدی توسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 380511