سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شه چو بر قفل گنج یافت کلید

و اژدها را ز گنج خانه برید

بود یکی گنج شهنشاهیش

گنج دگر، گنج وطن خواهیش

درون گنج شو تا گنج یابی

حقیقت گنج خود بیرنج یابی

گنج احسان در او و دربان نه

خانهٔ گنج و گنج بی اژدر

دل بود گنجینهٔ گنج اله

نقد گنج و گنج سلطانی دل است

منم گنج و گشاده مر در گنج

منم بیشک حقیقت رهبر گنج

گنج باد آورد گنجی بود کش آورد باد

گنج بادآور شنیدی گنج بادآور ببین

گنج و نا گنج نزد او گنجد

گنج او در دلم نکو گنجد

دلی دادی ز گوهر گنج بر گنج

ز گنج دل زبان را کن گهر سنج

بدش با گنج دادن خنده ناکی

چو خاکش گنج و او چون گنج خاکی

 • جستجوی وصل در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی چشم جهانیان دونبال رنگ وبوست در رهی معیری
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در همه ی آثار
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی آهن در حافظ
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 500884