سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بر این گنج من خوردم که اویم

درون گنج باشد گفتگویم

اگر چه گنج را مقدار رنجست

برنج او ندارد گنج مقدار

اگر تو طالب گنج نهانی

بیا کین گنج در ویرانهٔ ماست

خیره گفتند روح گنج تن است

گنج اگر بود، پاسبانی داشت

نیست خوش گنج چو رنجی نکشی

رنج کش گرطلبی گنج خوشی

کلیدهای شهادت نهادی اندر گنج

زهی ذخایر گنج تو طاعت جبار

نام نیکو طلب، چه گنج ثتا

بهتر از گنج خواسته بسیار

زلیخا بود گنج خوبی آری

بود هر گنج را ناچار ماری

گنج در کنج دل طلب کردم

واقف از گنج بیکران گشتم

گنج اسما را تصرف می کنیم

بر چنین گنج خدا مستظهریم

تعداد ابیات منتشر شده : 508665