سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز گوش ار نیفتد به دل نور هوش

چه سوراخ موش و چه سوراخ گوش

گوش خر بفروش و دیگر گوش خر

کین سخن را در نیابد گوش خر

گوش جان و چشم جان جز این حس است

گوش عقل و گوش ظن زین مفلس است

همه وقت صلات دارد گوش

گوش وقت صلوة کم دارد

تیزی ازو یافته گوش دگر

داد بهر گوش ز تیزی خبر

نشنود گوش هیچ مدح نیوش

در جهان هیچ گوش مدح سرای

نقاب از گوش گوهرکش گشاده

چو گوهر گوش بر دریا نهاده

بی خبر کرد ناله گوش مرا

لیک گوش ترا خبر کرده

وین همچو صدف شده همه گوش

بر گوش بمانده دیده هوش

آتش پنبهٔ گوش دگرانم کامروز

گوش را مزرعهٔ پنبه فروشان دارم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165