سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر فضلهٔ گوهر تو نبودی

حقیر آمدی گوهر آفرینش

نشکند قدر گوهر سخنم

نظم هر دیو گوهر مهذار

گوهر تاج ملک، تاج الدین

کوست سردار گوهر آدم

ز اقبال تو درج گوهر کون

فروغ گوهر معنی گرفته

گر نه آبست اصل گوهر چیست

جوهر گوهر منور چیست

یکی چون گوهر کوه نشابور

یکی چون گوهر کوه بدخشان

دریا ز کفش غریق گوهر

او گوهر تاج گوهران را

ز گوهر سفتن استادان هراسند

که قیمت مندی گوهر شناسند

گوهر کان حرم دریده اوست

کان گوهر درم خریده اوست

گوهر آمای گنج خانه راز

گنج گوهر چنین گشاید باز

تعداد ابیات منتشر شده : 510165