سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

باد سحری نامه رسان من و توست

ای باد چه مرغی که پرت باد درست

تو شاه پسندیده جهان ملک تو باد

سقای تو ابر باد و فراش تو باد

به کف زان گنج باد آورد باد است

مرا این گنج باد آور مراد است

مده به باد هوا جان خویشتن بر باد

بنوش جام شرابی که نوش جانت باد

وزید باد فراقی چه باد آنکه ز دهر

برندهٔ من بر باد رفته خرمن بود

گر به باد تو کنم خرمن خود را باد

نبود فردا جز باد در انبانم

چون باد باد تیغ تو بر ملک زورمند

چون کوه باد ملک تو از تیغ نامدار

عز تو جاوید باد و دولتت پیوسته باد

بخت تو بر تخت عز و ناز شاهنشاه باد

باد دی گو ورق لاله و شمشاد ببر

هر چه در معرض باد آمده گو باد ببر

مر خجسته باد عید و رفتن ماه صیام

باد ملکت بی زوال و باد تختت بی خطر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165