سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خاقانی اگر عهدی یاد تو کند عالم

تو عهد کریمانی کز یاد نخواهی شد

یاد شبستان او که رشک تراز است

یاد گلستان او که خلد برین بود

هرگز از یاد من خسته فراموش نشد

آنکه هرگز نتواند که مرا یاد کند

یاد ازیرا کنم مر آل نبی را

تا به قیامت کند خدای مرا یاد

تنها نه پدر ز یاد من رفت

خود یاد من از نهاد من رفت

روزگاری رفت و از ما نامدت یک بار یاد

دردمندان فراموش کرده را میدار یاد

بر زبان گر برود یاد منت باکی نیست

پادشاهان به غلط یاد گدا نیز کنند

آخر از سوز دل شبهای من یاد آورید

همچو شمعم در میان انجمن یاد آورید

گرفتم آنکه جهانی به یاد ما بودند

دگر چه فایده از یاد میرسد ما را

عزیز من مگر از یاد من توانی رفت

که یاد تست مرا یادگار عمر عزیز

تعداد ابیات منتشر شده : 510165