سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

فرامرز چون دید یار آمدش

همی یار جنگی به کار آمدش

یار باید به وقت خوردن غم

خسرو خسته یار خویش کنم

با یار نو آنچنان شدی شاد

کز یار قدیم ناوری یاد

احرام حجاز بست با یار

از بی یاری برست با یار

یار بد دشمنست رویا روی

تو ازین یار زود دست بشوی

گر یار نو آمدت در آغوش

از یار کهن مکن فراموش

ترا چون کردم اینجا واصل یار

تو ماندستی حقیقت واصل یار

تو بیشک حضرتی و خانهٔ یار

ز دیداری توئی دیوانهٔ یار

سعدی نرسد به یار هرگز

کاو شرمگن است و یار ساده

نه مستی جلال یار پیداست

که اینجا گه جمال یار پیداست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165