سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جان فدای یار کردن هست سهل

کاشکی یار بسی یاری کجاست

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

ای خوش آن عاشق که عشق خویش بشناسد ز یار

وصل و هجر آنجا نگنجد یار کو اغیار کو

چه گویم شرح جور یار و درد خویش با مردم

که بی تسکین مرا گویند " با تو یار خواهد شد

یار کز جور یار بگریزد

باشد آن یار هیچ و یاری هیچ

آرزوی یار داری یار میگوید بیا

تا کند دلداری تو در دل شب های تار

ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی

عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست

هزار بار گر از یار بر دلم بیش است

به جان یار که او را هزار یار بپرس

ساقیا ساغر شراب کجاست

وقت صبحست آفتاب کجاست

الاله کوهسارانم تویی یار

بنوشه جو کنارانم تویی یار

تعداد ابیات منتشر شده : 27693