سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یار از یار کند کسب کمال

یار از یار برد جاه و جلال

یار باید یار باشد در فراق و در وصال

نه بود در وصل یار و یار و در هجران جدا

جان فدای یار کردن هست سهل

کاشکی یار بسی یاری کجاست

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

ای خوش آن عاشق که عشق خویش بشناسد ز یار

وصل و هجر آنجا نگنجد یار کو اغیار کو

چه گویم شرح جور یار و درد خویش با مردم

که بی تسکین مرا گویند " با تو یار خواهد شد

ای پیک تیز رو، برو، آن یار را بپرس

کز من برفت یار، خبر ده که تا کجاست

اندرین کار یار باید، یار

چونکه بی یار بر نیاید کار

یار کز جور یار بگریزد

باشد آن یار هیچ و یاری هیچ

آرزوی یار داری یار میگوید بیا

تا کند دلداری تو در دل شب های تارتعداد ابیات منتشر شده : 167073