سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زین پیش داشت یار غم کار و بار یار

آخر فرو گذاشت به یکبار کار یار

از یار اگر جفا رسدت سیف صبر کن

یار آن بود که صبر کند بر جفای یار

دل یاران، تو نگفتی که بسوزد بر یار؟

ما خود آن یار ندیدیم که بر یار بسوخت

راه با همره روی همره نگویی تا کجاست

دین اگر بار یار داری مرد مردا یار کو

هزار بار گر از یار بر دلم بیش است

به جان یار که او را هزار یار بپرس

سعدیا گر همتی داری منال از جور یار

تا جهان بوده ست جور یار بر یار آمده ست

ای که میپرسی که یارت کیست یار کیستی

یار من عشقست و من هم نیستم جز یار عشق

یار باید یار را در راه حق رهبر شود

نه که سازد یار را از دین و از ایمان جدا

شدم یار تو و از تو ندیدم یاری و خواهم

که یار من شوی ای یار و یاری های من بینی

ما رسته ایم از غیر یار ما را بود با یار کار

با یار ما را واگذار ناصح برو شرمی بدارتعداد ابیات منتشر شده : 373712