سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از ما سخن یار چه پرسید که یکدم

بی یار نئیم و خبر از یار نداریم

تو چه یاری که نداری غم و اندیشهٔ یار

یاری آنست که یار از غم یار اندیشد

وه چه پیکی هم پیام آورده از یارم خدایا

یار باقی وآنکه می آرد پیام یار باقی

زین پیش داشت یار غم کار و بار یار

آخر فرو گذاشت به یکبار کار یار

یار آن بود که صبر کند بر جفای یار

ترک رضای خویش کند در رضای یار

از یار اگر جفا رسدت سیف صبر کن

یار آن بود که صبر کند بر جفای یار

دل یاران، تو نگفتی که بسوزد بر یار؟

ما خود آن یار ندیدیم که بر یار بسوخت

راه با همره روی همره نگویی تا کجاست

دین اگر بار یار داری مرد مردا یار کو

هزار بار گر از یار بر دلم بیش است

به جان یار که او را هزار یار بپرس

سعدیا گر همتی داری منال از جور یار

تا جهان بوده ست جور یار بر یار آمده ست

تعداد ابیات منتشر شده : 505785