سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از جود تو به شُکرم اگرچه مرا نبود

ترویج در معیشت و تسلیم در عطا

تا بیدرنگ مشکل وصعب است بر طبیب

بردن ز مرد پیر تب رَ بع در شِتا

اندیشهٔ تو باد طبیبی که بی درنگ

درد نیاز پیر و جوان را کند دوا

خندان همیشه بخت تو از شَر فهٔ شرف

نازان همیشه عمر تو در روضهٔ رضا

آراسته به عمر تو چندانکه در جهان

عمران شدست و آباد تا خطّ اِ ستِوا

نوروز فرخ آمد و بوی بهار داد

بوی بهار و مژده زلفین یار داد

یاری کزو وظیفه نوروز خواستم

گفت از لبم رطب دهم از غمزه خار داد

ترکی چه ترک سنگ دلی وچه سنگ دل

کز بهر بوسه ایم هزار انتظار داد

با من نمی نشست به جام ترنج شکل

او آب نار خورد و مرا تاب نار داد

چون مار مهره خواستم از حلقه لبش

در پیچ رفت زلفش واز مهره مار داد

تعداد ابیات منتشر شده : 502039