سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آمد غمش ولایت جانرا ستد به زور

در دل نشست و قلعه جان را حصار داد

گفتم به جان شه که زجانم بدار دست

چون نام شه شنید به جان زینهار داد

شاه جهان اتابک اعظم که دولتش

با روی ملک را به بنای استوار داد

دارای عصر نصرت دین اختیار ملک

کایزد بر اختیار خودش اختیار داد

سر دفتر خلافت ابوبکر کاسمان

از دیده نزل برد و زجانش نثار داد

شاهنشهی که در عظمت بارگاه او

بر آسمان رساند کسی را که بار داد

حیدر صلابتی که به سرهای دشمنان

شمشیر او نشان سر ذوالفقار داد

کیخسرو زمانه که جام جهان نمای

او را می و مخالف او را خمار داد

کشورستان سکندرِ ثانی که خضر فیض

آب حیات او ز می خوشگوار باد

می خوردنش مبین که زبهر صلاح ملک

مشغولیی به چشم بد روزگار دادتعداد ابیات منتشر شده : 365483