سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر چه بی طربم در غم تو ، بس باشد

مدیح میر بسوی طرب مرا رهبر

امیر احمد بن عاصم آنکه همت او

همی گواژه زند بر بلندی محور

گمان من بحقیقت چنین بود که یکیست

سخای او و طلب کرده های اسکندر

بودم میان خلق یکی مرد پارسا

قلّاش کرد نرگس جمّاش تو مرا

از غمزهٔ تو در دلم افتاد وسوسه

با وسوسه جگونه توان بود بارسا

از بس که کرد چشم تو نیرنگ و جادویی

برهیز من هَدَر شد و سوگند من هَبا

ای چون هوا لطیف چه داری همی عجب

گر هست سوی تو دل و شخص مرا هوی

شخص و دلم ز عشق تو ذره است و آتش است

باشد هوای ذره و آتش سوی هوا

پشتم دو تا نه از پی آن شد که عشق تو

باری برو نهاد زاندیشه و عنا

گم شد دلم ز دست و به خاک اندر اوفتاد

کردم ز بهر جستن او پشت را دو تا

 • جستجوی حدیث عشق در همه ی آثار
 • جستجوی کردمت در همه ی آثار
 • جستجوی مدح در همه ی آثار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی شهر در حافظ
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی موی سیاه در حافظ
 • جستجوی زنده کدام ست بر هوشیار در سعدی
 • جستجوی نابود در همه ی آثار
 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165