سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جهان بگذار ای شیخ جهان بین

جهان چبود خداوند جهان بین

جهان دار و جهان ساز و جهان جوی

جهان گیر و جهان بخش و جهان خور

باده از کاس سفالین خورم و از مستی

به یقین جام جهان بین به سر جم شکنم

سراسر نور اودارد جهان بین

درون جان و دل بگشا جهان بین

کرا افتاد هرگز در جهان این

زهی کار جهان، کار جهان بین

در جام جهان نما جهان بین

در آینه عین ما روان بین

موکبی با جهان جهان شوکت

موکبی با جهان جهان اجلال

کسی کاندر جهان آن روی زیبا را نمی بیند

همان بهتر که بندد از جهان چشم جهان بین را

جهان فعلی دنیا جهان عقلی شاه

یکی جهان صغیر و دگر جهان کبیر

نخواهم این جهان و آن جهان را

مرا این بس که دانم رمز جان را

تعداد ابیات منتشر شده : 510165