سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تا مقرر بود این وضع به تاریخ عرب

که بود عید صیام اول ماه شوال

جهانیان ز عطایت چنان شدند سخی

که نیست در دگری جز مه صیام امساکتعداد ابیات منتشر شده : 414990