سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای قاصد از آن همسفر غیر خبر چیست

مشتاب که معلوم کنم یک خبر از تو

بلی صیاد چندان دانه ریزد

که مرغ از صیدگاهی برنخیزد

آنکه سد مرغ است در دامش اگر وحشی رمد

گو تصور کن که یک مرغ نو آموزش نبود

کزین معنی خبر چون یافت منظور

که ناظر شد ز بزم خرمی دور

چو گردد مرغ اندک چاشنی خوار

بود در سلک مرغان گرفتار

نپرسد تا ز من بیند خبر نیست

نجوید تا ز من یابد اثر نیست

در خود نیافتیم مدارا به اهرمن

بوسیدن بساط سلیمان گذاشتیم

نوا پرداز ای مرغ نواساز

که مرغان دگر را رفت آواز

خبر یابد ازین شاه جهانگیر

به جز جان باختن آن دم چه تدبیر

چنین گویید کز شیرین و فرهاد

خبر در محفل پرویز افتاد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165