سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

منم بر باد داده خانه خویش

جدا افتاده از کاشانهٔ خویش

منم چون لاله در هامون نشسته

به خاک افتاده و در خون نشسته

منم فرهاد و شیرین آن شکرخند

کز آن چون کوهکن جان بایدم کند

منم خاکی به پستی رو نهاده

به زیر پای نومیدی فتاده

منم با خاک ره یکسان غباری

به کوی غم نشسته خاکساری

در خراسان و در عراق منم

که نباشد عدیل در سخنم

تنها نه منم تشنهٔ دیدار، آنجا

جاییست که خضر هم گذاری دارد

خار وخس زیاده بر آتش نهاد نیست

گر بوستان حسن ترا باغبان منم

منم خود را ز غم رنجور کرده

به پای خویش جا در گور کرده

منم از حرف تمنی و ترجی فارغ

شسته از صفحه خاطر رقم لیت و لعل

تعداد ابیات منتشر شده : 510165