سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

منم زان یوسف گل پیرهن نومید افتاده

حزین در گوشهٔ بیت الحزن چون پیر کنعانی

منم امروز که از فیض قبول نظرت

هر چه گویم همه مقبول خواص است و عوام

منم چینی و چین در بت پرستی

بود مشهور چون با باده مستی

منم زین طوق چون قمری فغان ساز

به یاد قدت ای سرو سرافراز

منم از حرف تمنی و ترجی فارغ

شسته از صفحه خاطر رقم لیت و لعل

معلوم مهربانی اهل هوس که چیست

بشنو سخن که عاشقم و مهربان منم

منم خود را ز غم رنجور کرده

به پای خویش جا در گور کرده

به عالمی که منم منتهای غصه مپرس

که قطع مدت و طی زمان نمی باشد

منم چون اشک خود در ره فتاده

به دشت ناامیدی سر نهاده

منم شه را کم از خدام درگاه

چه حد بنده و دامادی شاه

تعداد ابیات منتشر شده : 510165