سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دلی و طاقت سد آه آتشین دارم

همین منم که دل و طاقت چنین دارم

دهر گوید منم و بحر وجودی کان بحر

ابر احسان ترا مایه یک ادرار است

ای گل اگر به گفتهٔ وحشی عمل کنی

سد ساله نو بهار خزان را ضمان منم

منم که سنگ حوادث مدام در دل سخت

به قصد سوختنم آتشی نهان دارد

وحشی منم آن صید که از پا ننشستم

تا جان هدف ناوک صیاد نکردم

بر کافر عشق بتان جایز نباشد مرحمت

بی جرم باید سوختن مفتی منم این کیش را

آنکه می گفت به وحشی که منم زاهد شهر

گو بیایید به میخانه ، خرابش نگرید

تعداد ابیات منتشر شده : 510165