سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هنر من گدایی است و مرا

از گدایی چگونه باشد عار

تا نباشد بلندی سخنم

دست بر دامنش چگونه زنم

آیا چگونه می گذرد تلخی قفس

بر توتیان که بر شکرستان پریده اند

پلنگ خوی غزالی که می رمد ز فرشته

چگونه ساختمش رام صید قدرت خویشم

از نشو و نما چگونه افتد

طوبا که درخت بی خزان است

در آن آتش کزو یاقوت بگداخت

چگونه پنبه را جا می توان ساخت

چگونه توبه کند وحشی از پیاله کشیدن

که کرده اند به او در ازل حواله پیاله

کسی چگونه کند عیب بکر فکرت من

که دست لطف تو از روی او کشیده نقاب

مگو وحشی چگونه آمدت این مهر در سینه

همی دانم که خوب آمد نمی دانم که چون آمد

مگو نیامده ای سوی ما بگو که چگونه

به صحبتی که مراکس طلب نکرد بیایم

تعداد ابیات منتشر شده : 507705