سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی ت در همه ی آثار
 • جستجوی ایران در همه ی آثار
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی موش در همه ی آثار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی دلتنگ در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505890