سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مسئلت آموز دبیران خاک

نیتش آرایش مینوی پاک

بدینگونه چون تیره شد بخت من

ربودند آرایش تخت من

عروس وقت را آرایش از ماست

بنای عشق را پیدایش از ماست

پیرایه ای بعمد، نبستم ببال و پر

آرایش وجود من، ای دوست، بی ریاست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165