سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پیش زاغان مفکن گوهر یکدانه

پیش خربنده مبر لعل بدخشانی

پیش نشین همه آزادگان

پشت و پناه همه افتادگان

پروانه پیش از آنکه بسوزندش

خرمن بسوخت وحشت و پروا را

آن زنده که دانست و زندگی کرد

در پیش خردمند، زنده آنست

بگفتا دیدهٔ ما را برد خواب

به پیش جلوهٔ مهر جهانتاب

جنس ما را نسبتی با خاک نیست

پیش ماهی، سیل وحشتناک نیست

نوبت بازی بصحرا و بدشت

سرگران از پیش طفلان میگذشت

بکار، از کودکان پیش اوفتادن

رموز کارشان تعلیم دادن

پیش که مظلوم برد داوری

فکر بزرگان، همه آز و هوی ست

گرفته تنگ، خیری نسترن را

که یکدل میتوان کردن دو تن راتعداد ابیات منتشر شده : 286707