سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پیش زاغان مفکن گوهر یکدانه

پیش خربنده مبر لعل بدخشانی

پروانه پیش از آنکه بسوزندش

خرمن بسوخت وحشت و پروا را

آن زنده که دانست و زندگی کرد

در پیش خردمند، زنده آنست

ورطه و سیلاب نداری به پیش

تا خردت کشتی و جان ناخداست

هزار آزمایش بود پیش از آن

که بیرونت از این دبستان کنند

در دام بسته شبرو چرخت سخت

در بر گرفته اژدر دهرت تنگ

رهرو گمشده و راهزنان در پیش

شب تار و خر لنگ و ره بی پایان

نمودش بسکه دور آن راه نزدیک

شدش گیتی به پیش چشم تاریک

بشناس ایکه راهنوردستی

پیش از روش، درازی و پهنا را

متاع راستی پیش آر و کالای نکوکاری

من از هر کار بهتر دیدم این بازارگانی راتعداد ابیات منتشر شده : 167118