سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به کنج کلبهٔ تاریک بختان

فروتابید نور مه ز روزن

ز کنج مطبخ تاریک، خاست غوغائی

مگر که روبهکی برد، مرغکی بریان

گر سوی تو دیو نفس ره یابد

تاریک نمایدت دل روشن

کنج قفس چو نیک بیندیشی

چون گلشن است مرغ شکیبا را

مرا در هر دلی، خوش جایگاهیست

بسوی هر ره تاریک راهیست

کسانی کاین فروغ پاک دیدند

ازین تاریک جا دامن کشیدند

تو چراغ ملک تاریک تنی

در سیاهی ها، چو مهر روشنی

بزندان تاریک، در بند سخت

بخود گفت زندانی تیره بخت

هوا مسموم شد چون نیش کژدم

جهان تاریک شد چون چاه بیژن

نمودش بسکه دور آن راه نزدیک

شدش گیتی به پیش چشم تاریک

 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • جستجوی به پا افتادن در همه ی آثار
 • جستجوی توانگر دل درویش خود در همه ی آثار
 • جستجوی کمی در همه ی آثار
 • جستجوی شیرین سخن در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی عشق در سعدی
 • جستجوی منی در خاقانی
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی حاصل عمر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 501469