سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حرف امروز چه گوئی، فرداست

که تو را بر گل دیگر وطن است

آنکه بر خوان کریمان کرد پشت

از لئیمان بشنود حرف درشت

مانده بود از گردش دوران، عقیم

حرف قیم، دعوی طفل یتیم

درین، صحیفه که زیبندگیست حرف نخست

چه فرق گر بنظر، زشت یا که زیبائیم

شنیدن ز هر سفله، حرف درشتی

ز مردم کشی، خواستن زینهاری

طاوس خنده کرد که رای تو باطل است

هرگز نگفته است بداندیش، حرف راست

ز حرف نرخ و پیغام خریدار

بوزن و قدر خویش، افزود بسیار

شعر من آینهٔ کردار تست

ناید از آئینه به جز حرف راست

نه یکی حرف متینی است در اسنادش

نه یکی سنگ درستی است بمیزانش

حرف ظالم، هر چه گوید می پذیر

هر چه از مظلوم میخواهی بگیر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165