سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

قلم دهر نوشت آنچه نوشت

سند و دفتر و طومار نداشت

گاه باید زد به میخ و گه به نعل

گر سند خواهند، باید کرد جعل

من ربودم موزه و طشت و نمد

تو سیهدل مدرک و حکم و سند

سند بدست سیه روزگار ظلم، بس است

صحیفه ای که در آن، ثبت اشک و آه کنند

حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد

زمانه را سند و دفتری و دیوانی است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165