سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

وقت گرانمایه و عمر عزیز

طعمهٔ سال و مه و صبح و مساست

گر عمر گذاری به نیکنامی

آنگاه تو را عمر جاودانست

در آن مکان که جوانی دمی و عمر شبی است

بخیره میطلبی عمر جاودانی را

تو، نقد عمر گرانمایه را نباخته ای

درین جریدهٔ نو، صفحهٔ سیاهی نیست

خوش آنکه نام نکوئی بیادگار گذاشت

که عمر بی ثمر نیک، عمر بی ثمریست

دریغا، کاروان عمر بگذشت

ز سال و ماه و روز و شب گذشتن

خریدار ملک امان شو، چه حاصل

ز سرگشتگیهای عمر حرامی

غافل بزیر گنبد فیروزه

بگذشت سال عمر ز هفتادت

عمر گذران را تبه مگردان

بعد از تو مه و هفته بیشمار است

گم شد و کس نیافتش دیگر

گهر عمر، کاش کانی داشتتعداد ابیات منتشر شده : 373712