سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چه آسان بدامت درافکند گیتی

چه ارزان گرفت از تو عمر گرانرا

اسبی که تو را میبرد بیک عمر

بنگر که بدست که اش عنانست

تن که یک عمر زندهٔ جان بود

هرگز آگه نشد که جانی داشت

پروین، خیال عشرت و آرام و خورد و خواب

از بهر عمر گمشده تاوان نمی شود

گاه سلخ و غره بشمردیم و گاهی روز و شب

کاش میکردیم عمر رفته را روزی شمار

پست اندیشه بزرگی نکند هرگز

گر چه یک عمر دهی جای بزرگانش

حاصل عمر تو افسوس شد و حرمان

عیب خود را مکن ایدوست ز خود پنهان

پروین، چگونه جامه تواند برید و دوخت

آنکس که نخ نکرده بیک عمر سوزنی

هم ز جهل تو سوخت حاصل تو

عمر چون پنبه، جهل چون شرر است

شاخک عمر من، از برق و تگرگ

سر نیفراشته، بشکست و خمید

تعداد ابیات منتشر شده : 510165