سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جز این فضا، به فضای دگر نمیگردند

جز این بساط، بساط دگر نمیدانند

ببندند این چشم بی باک را

که آلوده کرد این دل پاک را

ز اندام خود این تیرگی فروشوی

در جوی تو این آب تا روانست

نه رفعتست، فساد است این رویه، فساد

نه عزتست، هوانست این عقیده، هوان

ظاهرست این که بد افتی چو شوی بدخواه

روشنست این که برنجی چو برنجانی

هوشیاری نبود در پی این مستی

جهد کن تا نخوری باده از این ساغر

بهر وارون شدن افراشت سر این رایت

بهر ویران شدن آباد شد این کشور

چه شدی بستهٔ این محبس بی روزن

چه شدی ساکن این کنگرهٔ بی در

باید ز سر این غرور را راندن

باید ز دل این غبار را رفتن

از چه شد بختم، این چنین وارون

از چه شد کارم، این چنین دشوار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165