سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نیکبخت آنکه نیتش نیکوست

نیکنام آنکه نیک رفتار است

بدین پاکیزگی و نیک رائی

گهی پیدا و گه پنهان چرائی

خرمی کردیم وقت خرمی

چون زمان سوختن شد سوختیم

تا پدید آمدم، از صرصر فقر

چون پر کاه، وجودم لرزید

چشمهٔ نور است این آب سیاه

تو نکردی چون خریداران نگاه

بتی چون بگردن در اندازدت

فراتر ز دل، جایگه سازدت

صفحهٔ کارگه، از سوسن و گل

بخوشی چون صف گلشن کردم

شهاب ثاقب، از دامان افلاک

فرو افتاد، چون سنگ فلاخن

سرانجام کردار بد، نیک نیست

جز این سهمگین جای تاریک نیست

گشت دمم، چون پرم آراسته

کس نخریدست چنین خواسته

تعداد ابیات منتشر شده : 510165