سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کرده زبان سوسن آزاد هر نفس

در باب لطف از دم خلقت روایتی

مدد زهمت اوخواه در ریاضت نفس

چوجنگ دیوکنی یاری از عمر یابی

در ثنای تو زند صبح نفس

که چو من نیست جز اینش کاری

اگر سرود سرایی وگر دعاخوانی

نفس نمیزنی الا که در تقاضایی

دیرست تا که بر در ابنای روزگار

مکیال خرمن نفس من ثنای تت

موج دریا بنشیند ، زند رعد نفس

هرکجا دست جوادت بسخا برخیزد

فرزین شاه بودم بر عرصة مراد

و امروز از تراجع دولت پیاده ام

بسان شعلۀ انگشت هر نفس که زنم

برو چنان که بر آتش براوفتد بادی

گر بگشایم ز غصّه امشب لب را

بر چرخ بسوزم از نفس کوکب را

وین صبح که هر نفس دهان بگشاید

جز آب حیات ما فرو می نخورد

تعداد ابیات منتشر شده : 509640