سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی تواضع در همه ی آثار
 • جستجوی در مورد دوست در حافظ
 • جستجوی دلتنگی در همه ی آثار
 • جستجوی خون در همه ی آثار
 • جستجوی یوز در همه ی آثار
 • جستجوی تو برو خود را باش در حافظ
 • جستجوی هدیه در همه ی آثار
 • جستجوی رباعیات در خیام نیشابوری
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی دوستان در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165