سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی ریا در همه ی آثار
 • جستجوی سقف و جدار او همه در امیر معزی
 • جستجوی سعدیا گر عاشقی کنی و جوانی در حافظ
 • جستجوی برو در همه ی آثار
 • جستجوی مهر در جامی
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی ماییم در همه ی آثار
 • جستجوی تقویم در حافظ
 • جستجوی شعر کامل ابرو مه در سعدی
 • جستجوی کاذب در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165